Труд и социална политика

Председатели

Труд и социална политика

Теми

Хора с увреждания

Хората с увреждания са определяни като уязвима група, която често е обект на дискриминация и отхвърляне от социалния, икономически и политически живот на много страни. Тежкият начин на живот и високата смъртност на хората в неравностойно положение са последици от условията, създадени от всяка държава в сферата на нейната социална политика. Някои от проблемите, пред които тези хора са изправени, са дискриминация и обществена изолация, основни пропуски в грижа за здравето и образованието, неравностойно разпределяне на ресурси и бедност, липса на адекватна среда за живот и изключване от политическия живот на страната.

Инициативите за хора с увреждания трябва да се развият и да останат в дневния ред на политиците. Държавата и обществото трябва да окажат нужната подкрепа и към неправителствените организации, борещи се за правата на хората в неравностойно положение, защото макар и критични, те играят най-активната роля в решаването на проблемите. По много поводи България е заставала пред добра правна рамка, препоръчана от ЕС или ООН – истинската промяна би дошла, ако мерките започнат да се прилагат на практика и законодателните промени станат нещо повече от едно добро пожелание. Важна е и ролята на „четвъртата власт“, която може да окаже решаващо влияние и да напомни на обикновените граждани, че проблематиката на хората с увреждания не трябва да бъде изоставяна.

Младежка безработица

Видовете безработица се разделят най-общо на класическа, фрикционална (текуща), конюнктурна (циклична) и структурна. Теорията за класическата безработица изхожда от това, че фактори като минимална работна заплата, синдикални интереси или бюрократични фактори изкарват пазара от равновесие. Фрикционалната безработица е последица от прехода от едно работно място към друго и търсенето на пасващо работно място. Структурната безработица е причинена от несъответствието между способностите и квалификациите, които се търсят от фирмите и тези, които в действителност са притежавани от потенциалните работници (факт, илюстриращ проблема, е, че 9 от 10те най-търсени от работодатели квалификации само преди десетилетии все още не са съществували като професии; сериозният недостиг на подобни кадри не е изненадващ). Конюнктурната безработица произхожда от цикличното развитие на икономиката, което според някои учени означава, че в определени периоди липсва търсене на продукти от всякакъв тип, което води до занижено производство, което на свой ред често е равнозначно на по-малък брой работници.

Младежката безработица в България към момента възлиза на около 32%, като тя е в пъти по-висока от безработицата за по-възрастното население. Проблемите, срещани от младите, често са просто изострена форма на предизвикателствата валидни за всички. Възможните решения варират от информационни и образователни кампании до специализирани курсове, стажове или осигурени от държавата временни работни места.

Лектори

Яна Бюрер ТаваниеМинчо Коралски