Регионално развитие и благоустройство

Председатели

Регионално развитие и благоустройство

Теми

Анализ на постигнатите резултати по ОП Регионално развитие 2007 – 2013 и оценка на потенциала за развитие за програмния период 2014 – 2020

На базата на приключващия програмен период ще бъде направена оценка на постигнатите резултати по ОП „Регионално развитие 2007 – 2013”. За целта участниците ще дискутират по избрани текстове от самата програма и ще имат възможността да съпоставят заложените цели и реално постигнатите резултати.

Във втората част на дискусията акцентът ще падне върху предстоящите възможности за развитие в унисон с Европейската стратегия 2020. Дискусията ще се конкретизира върху идеи за оптимизация на плановете за регионално развитие.

В съответствие с насоките и изискванията на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за разработване на оперативната програма за периода 2014 – 2020, ще бъдат обсъдени идеи за slogan и logo на програмата.

Изследване на причинно – следствените връзки по отношение на пространствената диференциация на територията на Република България с оглед на влошаващата се икономическа и демографска ситуация

Вземайки предвид различни отправни точки, темата дава възможност на участниците да дебатират в широк спектър от релевантни проблеми в социално – икономически и демографски контекст. Погледът на темата ще обърне внимание на диференциацията по отношение на контраста между северна и южна България, селско и градско население, както и различията между отделните райони за планиране.

Ще бъдат засегнати актуални въпроси като децентрализацията на администрацията и перспективите за развитие на изоставащите крайгранични райони.  За формирането на по – ясен и конкретен поглед за база ще бъдат използвани добри практики на други Европейски страни в контекста на демографската конюнктура.

Проблеми и перспективи при благоустройството на градската среда

Целта на поставената тема е да насочи вниманието на участниците към актуалните проблеми при благоустрояването на градската среда. Паралелно с това ще бъдат изяснени и причините за тяхното възникване, възможните подходи и методи за разрешаването им.

Във фокуса на дискусията ще попаднат теми като облагородяване на жилищния фонд, реконструкция и модернизация на значими градски пространства и исторически квартали, общественополезна и социална архитектура. Ще бъдат засегнати въпроси като пренаселването на централните градски части, необезпечеността с паркоместа, липсата на междублокови пространства и недостига на обезопасени зелени места за отдих и почивка. На вниманието на участниците ще бъдат поставени и темите, свързани с пътната и ВиК инфраструктура.

Лектори

 Валери ГюровДобромир Симидчиев