Образование и спорт

Председатели

Образование и спорт

Теми

Повече и по-разнообразни извънкласни дейности в училищата

Структурата на предлаганите от българската образователна система занимания и учебни дейности е концентрирана твърде много върху развиване на стандартните познания, които учениците трябва да придобият. Развиването, паралелно с тях, и на умения в други области, които да са в полза на изграждането на характера на децата, е оставено на грижата на частни школи, клубове и понякога, но рядко – т.нар. СИП-ове. Това за съжаление прави достъпа до занимания с изкуство, спорт, и т.н. ограничен само до децата, чиито родители могат да си го позволят.  Разработването на проект, насочен към разширяване на участието в повече и по-разнообразни извънкласни дейности, ще даде шанс на децата да развиват своите таланти по един полезен и приятен начин.

Кариерно развитие и сътрудничество между ученици и студенти

Тази тема е в особен интерес на тези млади хора, на които предстои да завършат средното си образование и да се насочат към подходяща за тях кариера, както и на тези, които завършвайки своето висше образование, търсят начин да доразвият своите знания и умения. Според нас тези две групи могат да си помагат взаимно чрез обмяна на опит, а с наша помощ биха могли да получат допълнителна подкрепа в търсенето на подходящи възможности за участие в обучения, стажове и практики в страната и чужбина. Мобилността на младите хора е приоритет на младежките програми, финансирани от ЕС. Чрез разработването на услуги в подкрепа на кариерното развитие на младите хора можем да подобрим тяхната осведоменост за различните възможности, които съществуват за тях в България и ЕС.

Практическа насоченост на висшето образование чрез стажове

Всеобщо мнение е, че за съжаление българското висше образование набляга повече на теоретичната, отколкото на практическата подготовка. В голяма част от специалностите, предлагани от ВУЗ-овете у нас, се изисква стаж за определен период, но той често се оказва само формалност. Необходимо е по-тясно сътрудничество между университетите и работодателите с цел да се гарантира, че подготвяните от образователната система кадри са действително подготвени за професионална реализация. Проблемът е особено болезнен и в условията на растящите нива на младежка безработица. Създаването на проект, който да насърчи участието на младите хора в качествени стажантски програми ще подпомогне тяхното кариерно развитие и ще спомогне за възвръщането на доверието в българските унивеситети.

Лектори

Нешка РобеваСтоян ДенчевТеодор Василев