Екипи

Екип по здравеопазването

Екипът ще се запознае с проблемите в българската здравна система и установените взаимоотношения между всички участващи в нея лица, институции и организации. След обсъждането на възможните решения участниците ще изготвят предложения за проекти, които да повишат информираността на населението по различни здравни теми като например правата на пациентите, значимостта на профилактиката, здравословния начин на живот, превенцията на зависимостите и заболяванията сред децата и младежите.

Екип по икономиката

В екипа ще се проведе креативна дискусия относно възможностите за подобряване на бизнес средата и конкурентоспособността на българската икономика. Сред темите на дневен ред ще бъдат популяризирането на същността и предимствата на студентските кредити, обвързаността между висшите учебни заведения и бизнеса, регламентирането на студентския труд, подпомагането на млади семейства, както и насърчаването на предприемаческия дух у младите българи.

Екип по културата и туризма

Екипът ще се съсредоточи върху въпроси, свързани със стимулирането на културното обогатяване на младите хора, опазването на културно-историческото наследство на България и повишаването на обществената ангажираност в този процес. Друг важен акцент ще бъде развитието на туризма чрез популяризиране на родните културни и природни забележителности в страната и в чужбина.

Екип по науката

Една от основните задачи на комисията ще се състои в търсенето на методи за прогресивното развитие на науката. Ще бъдат разисквани идеи за привличането, квалифицирането и съхраняването на младите хора като ценни кадри в българската академична среда. Освен това ще се обсъждат нуждата от увеличение на инвестициите в научни изследвания и възможните източници за финансиране на научни проекти в България.

Екип по образованието, младежта и спорта

Сред водещите теми ще бъдат предизвикателствата пред българската образователна система. Екипът ще търси начини за популяризирането на продължаващото професионално обучение и разширеното прилагане на средствата на неформалното образование. Участниците в комисията ще представят идеите си за подобряването на качеството на обучението, както и за интегрирането на практически дейности и стажове във висшето образование. Освен това ключова роля в дискусиите ще имат стимулирането на младежката активност в сферите на извънкласните занимания, спорта и изкуството.

Екип по околната среда

Екипът ще разглежда въпроси, свързани с опазването на околната среда и управлението на природните ресурси в България. Значимостта на устойчивото развитие в управлението на отпадъците, опазването на биологичното разнообразие в страната, чистотата на водите и въздуха, изграждането на екологично съзнание сред младото поколение ще бъдат само част от актуалните теми. Дискусиите ще бъдат насочени към развитието на социална отговорност и повишаването на информираността на населението за екологичните проблеми като замърсяване на въздуха и водите. Ще бъдат обсъждани възможните решения на набелязаните проблеми както чрез държавна намеса, така и чрез индивидуални действия от страна на всеки български гражданин.

Екип по регионалното развитие и благоустройството

Комисията насочва вниманието си към стратегии за разгръщането на потенциала на  регионите с неблагоприятно демографско и икономическо развитие. Участниците ще представят идеи за подобряването на облика на българските населени места, изграждането на регионална и местна пътна инфраструктура, модернизацията на водоснабдителни и канализационни системи, както и развитието на селското стопанство.

Екип по труда и социалната политика

Водеща тема при дискусията ще бъде социалната интеграция на уязвимите обществени групи в България като малцинствата и хората с увреждания. Участниците в екипа ще обединят своите идеи около подобряването на условията на труд, превенцията на стреса на работното място, намаляването на безработицата сред младите и осигуряването на достъпна среда и транспорт за хората с увреждания.