Право

Теми: Проблемът с липсата на практика; Възможности за правна закрила

Председатели: Боян Аршинков (ОИБ, “Хъшове”-Берлин), Ален Паунов (Праводач)

Лектори: Георги Държанлиев (Правата ми)

Проблемът с липсата на практика

Безспорно за един студент, изучаващ право, практическите умения са от особено значение за успешната реализация и адекватно познаване на правната система. При сегашната ситуация в България, получаването на практически опит е силно затруднено, не само поради малкия хорариум практика, предвиден в учебната програма, но и поради изключително големия брой студенти, изучаващи дисциплината.

Особено трудно един студент по право би могъл да развие своите практически знания в областта на правото на Европейския съюз, което придобива все по-голямо значение за българската правна система. Нарастващият обхват на актовете на ЕС обуславят и повишаването интереса на студентите към материята, която не би могла да бъде усвоена единствено чрез преподаваната теория. Въпреки че съществуват редица клубове и организации, занимаващи се с правото на ЕС, повишаването на практическите умения не би могло да бъде постигнато без пряк досег с актовете и съдебната практика, която често не съществува в български превод, а и най-често е непълна, без достъп до доказателствената част.

Примерни проекти:

  • Създаването на многостранно сътрудничество между практикуващите студенти от различни държави-членки на ЕС, които да обменят опит и добри практики;
  • Организирането на регионални семинари, концентриращи се върху съдебната практика както на национално, така и на Европейско ниво.

Възможности за правна закрила

Сериозен проблем, свързан с правото, е неинформираността на голяма част от обществото относно правната система, възможностите и задълженията ни като граждани на една правова държава. Съществува изградено недоверие спрямо българските юристи и тази невярна представа за българския правист е във вреда за цялата колегия. Подобряването на обществената оценка относно правната система и повишаване нивото на познаване правните институти за закрила на гражданите може да се случи чрез провеждането на информационна кампания, която да покаже на българските граждани защо, как и къде могат да защитят своите права.

Примерни проекти:

  • Създаване на правна клиника, която да обслужва гражданите безплатно, което не само ще подпомогне нуждаещите се от юридическа консултация и ще допринесе за повишаване имиджа на юристите.