Образование (1)

Теми: Дигитални иновации в образованието; Преход от образование към заетост

Председатели: Александра Мирчева (НМФ), Емилия Светославова (КОД за успех)

Лектори: Дарин Маджаров (Уча.се), Павел Хаджиев (JobTiger.bg)

Дигитални иновации в образованието

Дигиталните иновации набират огромна скорост и заемат все по-ключово място в почти всички сфери на обществения живот. Стратегията Европа 2020 отделя особено място и развива концепция за използването на дигитални иновации в рамките на Европейския съюз. В контекста на динамичните промени формалното образование е една от сферите, нуждаещи се от най-бързи промени и адаптация към потребностите на обществото, на пазара на труда, на променящата се среда.

Дигиталните иновации в образованието са начин да се отразят тези промени и ученето да се превърне в по-привлекателен процес. Те променят начините за формиране, представяне и консумиране на информацията. Предоставят възможност за интеракция и възприемане на различни нива като по този начин процесът на учене се превръща в процес на преживяване.

Храна за размисъл:

 • КАК могат да бъдат интегрирани дигиталните иновации в системата на образованието?
 • КАК могат дигиталните иновации да подпомагат процесите на учене?
 • КАК могат да се използват различни електронни платформи за систематизиране на информация и предоставянето й по интерактивен начин?

Примери за проекти:

 • разработване на уеб базирана система/платформа/приложение в сферата на образованието;
 • популяризиране на използването на дигитални иновации с цел придобиване на нови знания и развиване на умения;

Преход от образование към заетост

За да намери всеки един млад човек своето място на пазара на труда, трябва да се създаде подходяща среда, в която да може да развива своите умения и компетенции. Темповете, с които расте младежката безработица, налагат и търсенето на адекватни решения на проблема. Преходът от образование към заетост е проблем, с който се сблъскват много млади хора. Този процес може да бъде подпомогнат от тясното и ефективно сътрудничество между образователните институции и работодателите.

Липсата на професионален опит е най-честата пречка за навлизане на пазара на труда. Според проучвания сред младежите, търсещи работа, на преден план се откроява липсата на практически умения в рамките на образователната система. Тази пречка може да бъде преодоляна чрез създаването на качествени стажове, работа по реални казуси, развиване на меки умения, ценени високо от работодателите. Всички мерки следва да бъдат разглеждани като възможност за младите хора да приложат наученото в образователните институции в реална работна среда, да развият своите умения и да придобият нови такива.

Храна за размисъл:

 • КАК да използваме връзката между формално образование (знания, теоретична подготовка), неформално учене (умения и компетенции, доброволчество) и заетост (практически опит, стажове)?
 • КАК да бъдат въвлечени младите хора в цялостния процес на „учене – реализация на пазара на труда“, за да приложат знанията и уменията, придобити в образователната система, по неформален път и в реална работна среда?
 • КАК да се отговори на потребностите на бизнес средата чрез развиване на специфични умения и тясна специализация на кадри?
 • КАК да се подобри ориентирането към платформи, проекти и инициативи за кариерно консултиране, практически насочени програми и проактивност?

Примери за проекти:

 • серия обучения за меки умения, умения за кандидатстване за стаж/работа (CV, мотивационно писмо, интервю, етикет, ценности);
 • решаване на реални казуси и обратна връзка от работодатели за демонстрираните знания и умения;
 • валидиране на придобитите знания, умения и компетенции в рамките на неформалното и самостоятелно учене и разпознаването им от работодатели;
 • ориентиране към подходящи за специфичните индивидуални нужди и потенциал стажантски програми.