Икономика

Теми: Икономика на споделянето – новата реалност; Подобряване на нивото на финансова грамотност

Председатели: Радко Ковачев, Диана Найденова

Лектори: Гергана Паси (Национална дигитална коалиция), Росица Вартоник (Инициатива за финансова грамотност)

Икономика на споделянето – новата реалност

Една от революционните икономически тенденции в световен мащаб е все по-голямата популярност на т.нар. „икономика на споделянето“ (sharingeconomy).

Собственици на движимо и недвижимо имущество го отдават под наем чрез онлайн платформи на тези, които имат нужда от него в момента. По този начин те се възползват от неизползвания капацитет на техните вещи.

Предимства?

Досегашният модел на „консуматорско общество“ може да бъде заместен от този на „споделената консумация“, който е в по-голяма степен икономически, социално и екологично обоснован.

Въпроси, на които искаме да отговорим:

  • Как да популяризираме идеята за „икономика на споделянето“ в България?
  • Как да създадем нови възможности за „споделена консумация“?


Подобряване на нивото на финансова грамотност

Финансовата грамотност се е превърнала в една от ключовите компетентности на човека на XXI век. Поради тази причина през 2003 г. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) стартира междуправителствен проект подобряване на финансовата грамотност. Целта е постигането на по-добро ниво на финансови познания и изграждането на умения за рационално, информирано и отговорно при взимането на решения, свързани с управление на личните финанси. По този начин потребителите ще могат да осигурят стабилен и обезпечен живот за себе си и своето семейство.

Изследвания в много страни по света, включително в такива с високо развити финансови пазари, посочват, че средното ниво на потребителските финансови познания и умения е сравнително ниско. Ситуацията в България не е много по-различна, като най-смущаваща тя е във възрастовата група, в която попадат учениците.

Въпроси, на които искаме да отговорим:

  • Как да повишим финансовата грамотност сред българските граждани?
  • Как да допринесем за разработването на национална стратегия за финансова грамотност?