Образование

МарияТеодора Зарева и Мария Кинкина ще бъдат координатори на екипа по образование в “Идеите-това сме ние 2”. Сред лекторите ще бъде Светлин Наков от Телерик. Темите, в рамките на които ще бъдат развивани проекти, ще намерите по-долу.

Достъп до възможности за учениците

За да бъдат успешни учениците в една образователна система, те трябва да имат не само предметни знания, но и достъп до възможности, които да им помогнат да развиват практически умения и нагласи и да разширят кръгозора си. В момента в училище не се набляга засилено на извънкласни дейности, няма центрове за кариерно и академично ориентиране, учениците – особено от крайни квартали и малки населени места – нямат достъп до ролеви модели, което ограничава възможностите им и допринася за пропастта в качеството на образованието между елитните и обикновените училища. За да могат да се изградят като личности и да прилагат научените умения учениците имат нужда от разнообразни форми на изява.

Въпроси, на които искаме да отговорим:

Как може да се използват ресурса на училището, средата, учителите, участниците в образователната система като цяло, за да могат да се представят достатъчно възможности за реализация на учениците? Как може да се развият у учениците умения за това те сами да намират ресурси и възможности за себе си?

Примерни проекти в тази сфера: център за кариерно ориентиране, посещение на външни лектори в училище, посещение на университети, изграждане на връзки между университет и училище (н.р. менторска програма).

Включване на родителите в образованието

За голямо съжаление най-малко внимание се обръща на участието на родителите в образователния процес, а в училище няма адекватни структури и практики, които да насърчават тяхното включване. Редица изследвания са доказали, че родителите са ключов фактор за успеха на учениците. Колкото повече родители са ангажирани с образованието, толкова повече те ще могат да „оказват натиск” към отговорните лица там, където е нужно – от ниво класна стая, през ниво училищни политики, до ниво държавна политика.

Въпроси, на които искаме да отговорим:

Как да увеличим ангажираността на родителите към образователния процес?
Как да се въвлекат родителите при взимане на решения, касаещи училището и образованието на децата им?

Примерни проекти в тази сфера: проекти, свързани с информираността на родителите (н.р. електронни дневници), осигуряване необходимата училищна структура за тяхното редовно участие (н.р. включване на представители на родителите на училищни съвети; системи за търсене на обратна връзка от родителите при взимане на стратегически решения за училището); създаване на учебни и извънкласни дейности с тяхно участие, по-ефективна връзка между класни ръководители и родители; дни на родителя и професиите му; отворени уроци; родители изнасят уроци; насърчаване на всякакъв вид дейности, които приобщават родителя към училището и увеличават чувството на лична ангажираност с успеха на това училище.

Aнгажиране на бизнеса с образованието

Бизнес секторът следва да проявява активен интерес към случващото се в образователната система, тъй като нивото на подготвени кадри спада всяка година. До голяма степен причината е нивото на образователната ни система и неадекватната подготовка на учениците. Бизнесът има интерес да се ангажира по-активно в корена на проблема като влияе на образователната система във възможно най-ранен етап, за да осигури, че тя произвежда нужните му кадри. Ангажирането с училище би била подходяща дейност за развитие на корпоротивна социална отговорност (КСО/CSR), която да има реално и значимо въздействие.

Въпроси, на които искаме да отговорим:

Как да се ангажира бизнеса с проблемите на образованието?
Как ефективно да използваме ресурсите на бизнеса за подобряване на образованието и увеличаване на достъпа до възможности на децата?

Примерни проекти в тази сфера: Бизнесът разполага с множество ресурси, които биха могли да се използват по креативни начини в подпомагането на училищната дейност (н.р. осигуряване на транспорт, зала, стажове за учениците, ден на отворените врати, ментори)