Икономика

Добра Стефанова и Ивайло Весков ще бъдат координатори на екипа по икономика в “Идеите-това сме ние 2”. Сред лекторите ще бъде икономистът Ясен Георгиев, директор на Институт за икономическа политика. Темите, в рамките на които ще бъдат развивани проекти, ще намерите по-долу.

Финанси от бъдещето – прилагане на иновативни форми на финансиране в бизнеса

Несъмнено, бъдещето на финансовата наука и съзнанието на всеки стопански субект остават неопределени за дълъг период от време. Само ясното самосъзнание и информираността на населението ще могат да стимулират икономическото развитие, както в личен аспект, така и в международен план. Преди всичко, финансовата грамотност остава едно от най-важните качества в съвременния свят, където финансовите знаци определят почти изцяло потребностите ни. От изключителна важност е да определяш акуратно икономическата обстановка, да вземаш правилните инвестиционни решение и да управляваш капитали, започвайки преди всичко от собствения.

По време на форума в екипа по Икономика ще разгледаме различните форми на финансиране, освен банковите – тези, които са иновативни,по-малко познати за обществото и в чести случаи по-нискорискови. Това ще се случи в присъствието на гост-лектори, успели да развият силно финансовите си познания и управляващи големи парични потоци посредством правилни инвестиционни решения. Подтеми на дискусиите ще бъдат финансовата и бизнес грамотността, start-up финансирането, бизнес планове, финансови модели и различни финансови иновации, намиращи все по-широко приложение в днешно време. Ще обърнем внимание също така на финансирането от бизнес ангели, краудфъндинга, дяловите инвестиции, частните капитали, взаимното и груповите финансирания. Тенденциите в развитието на финансовия свят насочват вниманието на предприемачите към все по-богатия избор от алтернативи за рискованото управление на личните и заемните средства, в търсенето на очакваната възвръщаемост от направените бизнес инвестиционни решения.

Конкуренция, добавена стойност и международни пазари

Промените на международните пазари налагат българският производствен сектор да поддържа ниво на развитие съобразно динамиката на конкуренцията, идваща от чужбина, с цел да се гарантира устойчив растеж при продажбите на стоки и продукти, произведени в България. Като ключов елемент за една икономическа система, производството следва да бъде подкрепено с необходимите за нуждите на развитието му инвестиции, предприемаческа активност, стратегия, позволяваща известна сигурност в бъдещото развитие, но и осигуряваща гъвкавост в непрекъснато изменящата се пазарна конюнктура. Производителите в България имат предизвикателната задача да търсят начини за увеличаване на своята конкурентоспособност на европейските и на световните пазари, справяйки се същевременно с кризисните и пост-кризисните условия на съвременната икономика.

В рамките на дискусиите в екипа, заедно с компетентни гост-лектори ще коментираме възможните решения на проблемите в родното производство. Примерен фокус на разговорите и последващите действия на участниците би могло да бъде разрешаването на съществуващ проблем на български производител, разработването на стратегия за повишаване конкурентоспособността на конкретен производствен бранш, на конкретен продукт, напр. от селскостопанската продукция, хранително-вкусовата, мебелната, текстилната и/или друг вид промишленост.